Regionala Serviceprogrammet

Serviceprogrammet har till syfte att styra insatser för en god servicenivå i Region Jämtland Härjedalen. Målet är att kvinnor och män, oavsett etnicitet och ålder, ska ha likvärdig tillgång till dagligvaror och drivmedel. Programmet ska vara ett styrande dokument i syfte att samla resurser och insatser för att uppnå detta mål om en god servicetillgänglighet i länet samt vara vägledande för användandet av stödet till kommersiell service. Programmet ska också kunna användas av andra myndigheter, organisationer och företag i syfte att samla resurser och insatser mot det gemensamma målet – en god servicenivå i regionen.

Region Jämtland Härjedalens Regionala Serviceprogram inriktar sig mot dessa fyra prioriterade områden;

1. Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceförsörjning

2. Tillgänglighet till framför allt dagligvaror och drivmedel

3. Samordning för en god service

4. Genomförandeprocess, ökad kunskap och nya metoder kring servicefrågor.

Kopplat till serviceprogrammet finns även en årlig handlingsplan som mer konkret arbetar gentemot de fyra insatsområdena och för att främja utvecklingen av service i gles- och landsbygd i Region Jämtland Härjedalen.

För att läsa eller ladda ner det Regionala Serviceprogrammet och/eller dess handlingsplanen, klicka på denna länk.

Kommunala Serviceplaner

Kommunernas planering och prioriteringsområden gällande kommersiell service är en viktig del av den regionala serviceplaneringen. Flertalet av kommunerna har upparbetat egna serviceplaner, dessa dokument finner ni om ni klickar på länken nedan;

Kommunala Serviceplaner