Projektbeskrivning

”Stärkt samverkan för kommersiell service i Jämtland Härjedalen” är ett projekt som delfinansieras av Landsbygdsprogrammet och som har till syfte att stärka det strategiska arbetet på regional och kommunal nivå och därmed bidra till att utveckla den lokala servicen. På sikt ska även arbetet i projektet leda till att förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles-och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Det övergripande målet med projektet är att skapa en stark samverkan mellan offentliga aktörer i Jämtlands län genom en bra struktur men tydlig koppling till länsövergripande och kommunala program och planer.

Projektet förväntas resultera i att skapa

  • Ökat fokus på kommersiell service i länets kommuner.
  • Ökad samverkan mellan offentliga aktörer i Jämtlands län genom en bra struktur men tydlig koppling till länsövergripande och kommunala program och planer.
  • Ökad delaktighet och genomförandekraft i länets kommuner genom kommunikationsplattform och lokala samverkansgrupper.
  • Tryggt utbud av kommersiell service till länets invånare, företagare och besökare.
  • Ökat antal/utvecklade servicepunkter i länet.

Projektet pågår till och med 31 juli 2019